• طراحی و اجرای غرفه های برتر نمایشگاهی

انواع شکل غرفه

غرفه های نمایشگاهی با توجه به موقعیت جانمایی در محل نسبت به راهروها، سایر غرفه ها و یا عوامل محیطی، تعاریف مختلف و تقسیم بندی جداگانه دارند.

این تقسیم بندی به شرح زیر است:

  • غرفه ردیفی و یا خطی (۳ ضلع بسته)

این غرفه ها از سه طرف دارای دیوار(همجوار با غرفه های طرفین و یا دیوار سالن) بوده و از یک ضلع به راهرو مشرف و قابل دسترسی و رویت بازدید کنندگان می باشد که به غرفه یک بر نیز معروف است. طول و عمق این گونه غرفه ها، متفاوت است وغرفه ای با عرض بیشتر، اگر عمق مناسب نیز داشته باشد از مقبولیت بالاتری برخوردار است. به این غرفه ها به دلیل قرار گرفتن در کنار یکدیگر و یک ردیف، غرفه ردیفی اطلاق می شود.

e

 

  • غرفه گوشه

این غرفه ها به دلیل قرار گرفتن در گوشه دارای ۶ ضلع میباشند که از دو طرف با غرفه های دیگر همجوار و دارای دیواره مشترک، از دو طرف به سمت دیوار سالن دارای دیوار و از دو طرف دیگر به سمت راهرو می باشند. با توجه به قابل رویت بودن از دو طرف دارای امتیاز، و از نظر داشتن بر کمتر دارای ضعف هستند. این غرفه ها جهت مشارکت کنندگانی که برای ارائه محصولات خود نیاز به دیوار بیشتری در غرفه دارند بسیار مناسب است.

گاهی به دلیل قرارگیری غرفه های خطی در کنار درب های سالن، حالت دیگری اتفاق می افتد. بدین صورت که یک غرفه گوشه به دلیل نداشتن غرفه همجوار از یک سمت، سه ضلع باز و سه ضلع بسته خواهد داشت.

a

 

  • غرفه ۲ بر

همانطور که از اسم این غرفه ها پیداست، این دسته از غرفه ها از دو ضلع با غرفه های دیگر همجوار بوده و از دو طرف به راهرو مشرف و دارای ضلع باز هستند.

با توجه به قرارگیری در مسیر ۲ راهرو، بازدید کننده بیشتری از این غرفه ها بازدید خواهند کرد.

b

 

  • غرفه ۳ بر (شبه جزیره ای)

این گونه غرفه ها سه وجه قابل رویت برای بازدید دارند و از یک طرف مسدود می باشند و به همین دلیل از مرغوبیت بالایی برخوردارند و بازدید کننده بیشتری را جذب می نمایند. به این غرفه ها با توجه به اینکه از سه طرف مشرف به راهرو میباشند، غرفه سه بر نیز اطلاق می شود.

c

 

  • غرفه جزیره ای

این غرفه ها از چهار طرف به راهرو راه داشته و از تمام زوایا قابل بازدید و دسترسی می باشد. غرفه جزیره ای ارزش بالایی در نمایش و تبلیغات داشته و از بالاترین مرغوبیت برخوردار است.

d

 

نکات مهم:

    ۱- براساس قوانین و ضوابط مراکز نمایشگاهی، هر محل دارای ارتفاع مجاز مشخص برای غرفه سازی میباشد که این ارتفاع گاها با توجه به برخی عوامل محیطی متغیر میباشد. مانند: دریچه های تهویه – وجود               بالکن و غیره.

        جدول ارتفاع مجاز سالنها را میتوانید از اینجا دریافت کنید.

    ۲- در اکثر سالنها ستون های نگه دارنده سقف وجود دارد که گاها این ستونها ممکن است داخل و یا نزدیک غرفه قرار گرفته و طراحی یا کاربرد غرفه را تحت تاثیر قرار دهد. لازم است در مرحله جانمایی و               طراحی،  به این مهم دقت کرده و با یک طراحی خوب و مناسب با این مشکل تعامل نمود.

    ۳- عوامل دیگری نیز ممکن است شکل و ابعاد طبیعی و هندسی غرفه را تحت تاثیر قرار دهد. مانند: جعبه های برق سالن – درب های اضطراری – پله برقی سالن – فرم غیر هندسی سالن ها و غیره که برای این         موارد نیز قوانین فنی به تفصیل وضع گردیده.

        برای مشاهده و دریافت قوانین و مقررات غرفه سازی کلیک کنید.

   ۴- شکل های ذکر شده اغلب در مورد غرفه های داخل سالن بوده و در مورد غرفه های فضای باز، شرایط و تعاریف ممکن است متفاوت باشد. برای غرفه سازی در فضای باز، در نظر گرفتن عواملی مانند: شرایط            جوی، شیب زمین و غیره ضروری میباشد.